Ernstig Astma

Aanmelden

Onderwerpen en sprekers

 

Plenair

 

Op de Hoogte van Astma 

dr. Els Weersink, longarts
Amsterdam UMC

De openingssessie geeft aandacht aan de nieuwste ontwikkelingen binnen astma en speciaal ernstig astma. De nieuwste richtlijnen en andere zaken zullen ook worden besproken. Kortom het begin van een mooi symposium, want in de workshops zal alles uitgebreider worden besproken. 

 

The art of Balancing

dr. Gerda Zeeman, Gynaecoloog en (Team)coach voor medische professionals
Gerda Zeeman Coaching-counseling-consulting


Het is van belang zo bij tijd en wijle even stil te staan en patronen en thema’s in je werkzame leven te ontdekken. Wat zijn je drijfveren en kwaliteiten? Wat is jouw verhaal? Om voor jezelf handvatten te vinden, of opnieuw te ontdekken. Zo kun je in verschillende praktijksituaties effectief, geïnspireerd en met plezier blijven werken.

Leerdoelen:
- Zicht krijgen op de specifieke taakeisen en +/- (energie)bronnen van jouw werk.
- (her) Formuleren van je professionele drijfveren en kwaliteiten.De nieuwe multidisciplinaire richtlijn ‘astma en zwangerschap’

Van theorie naar implementatie in de dagelijkse praktijk

drs. Saar van Nederveen-Bendien, longarts
HagaZiekenhuis, Den Haag


Astma is de meest voorkomende chronische longaandoening tijdens de zwangerschap. Een goede astmacontrole draagt bij aan betere zwangerschapsuitkomsten voor zowel moeder als kind. Tijdens deze lezing zullen we in gaan op het belang van de nieuwe richtlijn voor de patiëntenzorg en de rol van een multidisciplinaire begeleiding hierbij. Daarnaast zal de nadruk liggen op de praktische toepassing van de richtlijn in de dagelijkse praktijk.

Leerdoelen:
-Begrijpen waarom deze nieuwe richtlijn nodig is om de zorg voor zwangere vrouwen met astma te verbeteren.
-In staat zijn om de richtlijn op een effectieve manier toe te passen in de dagelijkse praktijk, met specifieke aandacht voor de
  multidisciplinaire benadering.
-Leren waar en hoe essentiële informatie uit de richtlijn snel en efficiënt kan worden gevonden.

 

 

MDO

Marieke Drijver - Messelink MSc. longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

drs. Lennart Conemans, longarts
Maastricht UMC+

dr. Akke-Nynke van der Meer, longarts
Medisch Centrum Leeuwarden

dr. Marjolein Cornet, KNO arts
Alrijne ziekenhuis, Leiden-Leiderdorp

Elsa Gerretsen, fysiotherapeut
Nederlands Astmacentrum Davos

Eline Albers, GZ-psycholoog
Nederland Astmacentrum Davos


U wordt als deelnemer van harte uitgenodigd als voorbereiding op dit symposium, een casus voor te bereiden om tijdens dit MDO te kunnen bespreken. 

Klik hier voor het Davos MDO Astma aanmeldformulier. 

 

Workshops

Biologicals inzetbaar bij luchtwegziektes

dr.ir. Jasper Kappen, longarts
Franciscus Gasthuis & Vlietland, Rotterdam

dr. Marjolein Cornet, KNO arts
Alrijne ziekenhuis, Leiden-Leiderdorp
 

Divers pathologie zoals astma, allergie, infectie en vasculitis presenteren zich in de onderste en bovenste luchtwegen Een goede samenwerking tussen KNO arts en longarts wordt steeds belangrijker bij de totale behandeling van de ‘united airways’ zeker sinds de komst van de biologicals. In deze workshop komt de behandeling met biologicals aan bod, alsmede het belang van een goede samenwerking hierbij.

Leerdoelen:
- Behandeling biologicals, huidige stand van zaken
- Meerwaarde MDO KNO-arts en longarts in kader van united airways
- Organisatie van multidisciplinaire poli
- Kennis van raakvlakken KNO-long De patient “in the lead” of niet?

dr. Akke-Nynke van der Meer, longarts 
MCL, Leeuwarden

drs. Jasmijn van Campen, longarts
Haaglanden MC, Den Haag


Iedere longarts weet dat goede, effectieve en eerlijke communicatie met een patiënt van belang is voor een goede behandelrelatie. Steeds meer aandacht krijgt het belang van ziekte inzicht, eigen regie en samen beslissen. Maar hoe doe je dat nou eigenlijk “the patient in the lead” en wat levert het op? Tijdens deze workshop zullen we stil staan bij deze termen en hoe en waarom dit in te zetten in de praktijk nu en in de toekomst.

Leerdoelen
- Inzicht krijgen in het belang van het vergroten van ziekte inzicht, samen beslissen en zelfregie bij patiënten met astma.
- Inzicht krijgen van initiatieven die hier kunnen bijdragen.

 

Type 2 inflammatie treatable trait hoe verder?

drs. Lennart Conemans, longarts
Maastricht UMC+

drs. Emel Demir, longarts i.o.
Maastricht UMC+

 
Wanneer de diagnose ernstig astma gesteld wordt, zal fenotypering verricht zijn. Een belangrijke treatable trait is type 2 inflammatie. Wat bedoelen we precies met type 2 inflammatie bij (ernstig) astma en hoe sluit behandeling met biologicals hierop aan? Tijdens deze workshop zal casuïstiek aan bod komen en nader ingegaan worden op verschillende aangrijpingspunten, biomarkers en verschillen en overeenkomsten tussen de biologicals. Er zijn overlappende indicatiegebieden, maar geen direct vergelijkende studies. Hoe verder?

Leerdoelen:
- Het begrijpen van werkingsmechanismen van de verschillende biologicals;
- In staat zijn een gefundeerde initiële keuze te maken voor een biological afhankelijk van specifieke patiënt kenmerken;
- Het kunnen identificeren van kennislacunes op het vlak van type 2 inflammatie.

 


Type 2 inflammatie niet aanwezig? Wat nu?

dr. Ilonka van Veen, longarts
Medisch Spectrum Twente

Adjan Witte, PHD candidate
Franciscus Gasthuis & Vlietland

 
De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor T2 hoog astma en voor de biologicals die bij patiënten met dit fenotype kunnen worden ingezet. T2 laag astma krijgt echter weinig aandacht en kent minder behandelopties. Hoe kunnen we patiënten met T2 laag astma het beste behandelen en wat is T2 laag astma eigenlijk? In deze workshop bespreken we de ins en outs van dit astma type en de mogelijke behandelopties.


Leerdoelen:
- Onderscheid maken tussen T2 hoog en T2 laag astma.
- Inzicht krijgen in mogelijke behandelingen van T2 laag astma.

 


Astmabehandeling hoog/laag

Marieke Drijver - Messelink MSc. longarts
Nederlands Astmacentrum Davos

drs.ir. Eline bij de Vaate, longarts
Merem, Hilversum


Bij patiënten met een ongecontroleerd moeilijk behandelbaar of ernstig astma spelen naast de inflammatie van de luchtwegen vaak ook andere factoren een rol. Factoren op verschillende domeinen: het pulmonaal/ medisch domein, fysiek domein en psychosociaal domein. Factoren die onderlinge interacties laten zien. Om dit goed in kaart te brengen en te behandelen heb je als longarts de mogelijkheid je patiënt te verwijzen naar een kenniscentrum voor complex chronische longaandoeningen (KCCL) in Nederland of naar het Nederlands astmacentrum Davos (NAD). In deze workshop geven we een beeld van wat de meerwaarde kan zijn van behandeling in een gespecialiseerd centrum en nemen we je mee in de overwegingen voor verwijzing voor hooggebergtebehandeling of behandeling in Nederland.

Leerdoelen:
- Inzicht krijgen in de factoren die een rol kunnen spelen bij ongecontroleerd astma en welke niet-medicamenteuze interventies
  daarbij ingezet kunnen worden.
- Inzicht krijgen in de overwegingen die een rol kunnen spelen in de verwijzing van de astma patiënt voor behandeling in
  Nederland of in het hooggebergte, zodat ‘shared decision making’ op de polikliniek eenvoudiger wordt.


 

Biologicals gestart en dan.......

dr. Els Weersink, longarts
Amsterdam UMC

Annika Goorsenberg, longarts i.o.
Amsterdam UMC

In de afgelopen jaren zijn we zeer vertrouwd geraakt met het voorschrijven van biologicals bij ernstig astma met type 2 inflammatie. Volgens de NVALT richtlijn ernstig astma en GINA moeten we dit vervolgens ook na 4-6 mnd evalueren. Uit de literatuur blijkt inmiddels dat lang niet iedere behandeling leidt tot klinische remissie van astma. In deze workshop zullen we nader uiteenzetten hoe dit evalueren verloopt en op welke parameters er geëvalueerd zou moeten worden. Tijdens de afgelopen ERS werd de term “clinical remission” vaak gebruikt, wat is daar de betekenis van, hoe zou je dit kunnen meten en wat kunnen we doen om dit na streven. Wat als na langere tijd een biological niet meer effectief is, welke opties zijn er dan om het astma weer onder goede controle te krijgen.

Na deze workshop hebben jullie geleerd hoe je de evaluatie van het klinisch effect van een biological zou moeten doen na 4-6 mnd en wat toe doen als een biological niet meer klinisch effectief is.

 

Hoe bruikbaar is de GINA nog

dr. Marijke Amelink, longarts
Spaarne Gasthuis, Haarlem

Hanneke Coumou, longarts i.o.
Amsterdam UMC, Amsterdam


Astma is een veelzijdige aandoening waarbij vaak zorg op maat nodig. De basis is en blijft altijd inhalatiecorticosteroiden ongeacht de ernst van de ziekte. Richtlijnen ondersteunen de klinische besluitvorming en hebben tot doel om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Maar het kan ook lastig zijn wat je moet kiezen als behandeling. Waar start je in de basis? Wanneer ga je over tot de richtlijn ernstig astma. Waar moet je op letten? En is een richtlijn eigenlijk wel toepasbaar op deze inhomogene groep?

Leerdoelen:
- Richtlijnen bieden expliciete aanbevelingen voor het medisch handelen.
- Kennis en het praktisch toepassen van de richtlijnen.